Conferència Sectorial per a Assumptes Locals

La Conferència Sectorial per a Assumptes Locals és el màxim òrgan de cooperació entre l'Estat i les Comunitats Autònomes i té com a finalitat permetre el debat i la concertació de la política local.
La Conferència Sectorial per a Assumptes Locals (CSAL) és el màxim òrgan col·legiat de cooperació, trobada i deliberació, per a l'articulació de les relacions entre l'Administració General de l'Estat, de les Comunitats Autònomes i dels Governs Locals que té per finalitat primordial aconseguir la màxima coherència en la determinació i aplicació de les polítiques que en matèria de govern i Administració local adopten l'Estat i les Comunitats Autònomes.
És presidida pel titular del Ministeri que té atribuïdes aquestes funcions, i són membres de la mateixa els Consellers responsables de l'Administració Local en cada Comunitat Autònoma i els representants designats per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

REUNIONS I ORDRES DEL DIA