Orientacions a les entitats beneficiàries

ÍNDEX

(contingut actualitzat juliol de 2020)

1. Orientacions per a culminar el procés de designació com a Organismes Intermedis (Lleugers) i la selecció d'operacions

Documentació per a culminar el procediment de designació de les entitats beneficiàries com a “Organismes Intermedis (lleugers)”, Entitats *DUSI:


2. Bestretes a beneficiaris

La normativa comunitària preveu que l'Estat puga proporcionar ajuda als beneficiaris des de l'inici de l'execució del programa, a través de bestretes. En l'eix 12 del POCS la bestreta suposarà com a màxim un 3,5% de la senda financera total assignada a cada beneficiari, descomptant de la mateixa la reserva de rendiment que, s'ha establit en un 6% per a totes les categories de Regió.

Per tant, segons l'expressat, a una Entitat a la qual se li haja assignat una ajuda FEDER total de 10 milions d'euros, li correspondrà una bestreta que com a màxim ascendirà a 329.000€.

Les Entitats DUSI interessades a sol·licitar aquesta bestreta, hauran de fer arribar a la Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local (Sotsdirecció General de Cooperació Local) el model estandarditzat que ha aprovat l'Autoritat de Certificació.

 


3. Indicadores de productividad y resultado

 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO: 

Otra información:


4. Galatea (sistema de información del Organismo Intermedio)

GALATEA es el sistema de información del Organismo Intermedio. Está acccesible a través del Portal de Entidades Locales (https://ssweb.seap.minhap.es/portalEELL/)

Los manuales de uso de los distintos módulos de la aplicación están disponibles en la pestaña ayuda-incidencias > manuales de usuario.


5. Descàrregues de models de formularis, llestes o informes.

NOTA IMPORTANT: Les Sol·licituds de Pagament dels Beneficiaris (SPB) S'HAURAN DE PRESENTAR EXCLUSIVAMENT A través DE GALATEA.

No obstant açò, aquelles entitats beneficiàries a les quals l'Organisme Intermedi els haja comunicat expressament l'existència de deficiències en la documentació que hagueren aportat, podran utilitzar estos models per a esmenar-les.

En eixe cas, la documentació requerida haurà de ser remesa a l'Organisme Intermedi pel canal que s'haja assenyalat en el propi escrit de requeriment:

CONTRACTES/ENCÀRRECS:

SPB:


6. Jornadas y acciones formativas

  • Próximas convocatorias

Por el momento no hay convocatorias previstas.


7. Más información

A través del correo gestionfeder@correo.gob.es la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local atenderá las incidencias que los beneficiarios presenten a lo largo del proceso.