Participació de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals en el Comité de les Regions

El Comité de les Regions (*CDR) és un òrgan consultiu que representa als ens regionals i locals de la Unió Europea. Va ser creat pel Tractat de Maastricht, i està regulat en l'article 13, apartat 4, del Tractat de la Unió Europea (*TUE); articles 300 i 305 a 307 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (*TFUE), i diverses decisions del Consell. La primera reunió del seu Ple va ser en 1994.

La missió del *CDR és implicar a les entitats regionals i locals en el procés europeu de presa de decisions, facilitant d'esta forma la participació dels ciutadans. El *CDR emet dictàmens en els casos de consulta obligatòria contemplats en els Tractats, en els casos de consulta facultativa i per pròpia iniciativa si ho considera oportú. Així, la Comissió, el Consell i el Parlament han de consultar al Comité de les Regions abans que s'adopten decisions europees en àmbits de repercussió local i regional (com la política d'ocupació, el medi ambient, l'educació, la cohesió econòmica i social o la salut pública); en cas contrari, el *CDR pot portar l'assumpte davant el Tribunal de Justícia. D'esta manera, quan el *CDR rep una proposta legislativa, redacta i adopta un dictamen i ho envia a les institucions pertinents de la UE.

L'activitat del *CDR té dos limitacions jurídiques: no emet dictamen sobre totes les propostes d'actes comunitaris i els seus dictàmens no són vinculants.

El Comité de les Regions té en l'actualitat 329 membres, i el mateix nombre de suplents, procedents dels 27 països de la UE. Els membres són responsables de les entitats regionals i locals i han de ser titulars d'un mandat electoral en un ens regional o local o que tinguen responsabilitat política davant una assemblea triada. El Consell nomena als membres i els suplents per un període de cinc anys, a proposta dels països de la UE. El nombre de membres d'un país depèn de la seua població i cada país tria als seus membres segons les seues pròpies normes, però totes les delegacions reflectixen l'equilibri polític, geogràfic i regional/local del país corresponent.

El *CDR celebra sis plens a l'any, en els quals establix la seua política general i aprova els seus dictàmens. Compta amb sis comissions encarregades d'estudiar les diferents polítiques i elaborar els dictàmens que es debaten en el ple:

 

·         Cohesió Territorial i Pressupost de la UE (*COTER)

·         Política Econòmica (*ECON)

·         Política Social, Educació, Ocupació, Investigació i Cultura (*SEDEC)

·         Medi ambient, Canvi Climàtic i Energia (*ENVE)

·         Ciutadania, Governança i Assumptes Institucionals i Exteriors (*CIVEX)

·         Recursos Naturals (NAT)

 

Les Comissions elaboren Projectes de Dictàmens que després es debaten en algun dels Plens anuals i, si s'aproven per majoria, el *CDR presenta el Dictamen a la Comissió, al Consell i al Parlament Europeus. El Comité també aprova resolucions sobre qüestions polítiques d'actualitat.

Un President i un primer Vice-president són triats d'entre els membres del Comité.

D'altra banda, la Taula és l'òrgan d'impuls de la seua activitat, en el sentit que és ella la que elabora el programa polític del *CDR al començament de cada mandat, controla l'execució d'aquest programa i coordina de forma general els treballs dels plens i de les comissions.  En general, la Taula es reunix huit vegades a l'any: abans de cadascun dels sis plens de Brussel·les, més dos reunions extraordinàries, en els dos països que exercixen la Presidència rotatòria del Consell.  La Taula està obligada a reflectir el pluralisme, sobretot polític, de l'assemblea que constituïx el *CDR. Amb este esperit, la composició de la Taula s'establix com seguix: el President; el Vice-president primer; 27 Vice-presidents (un per Estat membre); 26 membres més, i els presidents dels grups polítics.  Igual que el President, la Taula té un mandat de dos anys i mitjà.

En l'actualitat hi ha sis grups polítics que reflectixen les diferents afiliacions polítiques: el Partit Popular Europeu (*PPE), el Partit dels Socialistes Europeus (PSE), *Renew *Europe, el Grup de l'Aliança Europea (AE), el Grup dels Conservadors i Reformistes Europeus (*CRE) i els Verds, encara que els membres també poden optar per no formar part de cap partit polític (no inscrits).

Espanya compta amb 21 membres en el Comité de les Regions. D'este total, 17 representen a les Comunitats Autònomes i 4 a les Entitats locals, corresponent a les Comunitats Autònomes proposar els membres que formaran la delegació autonòmica, i a la FEMP els representants de les Entitats locals. Este sistema es va adoptar mitjançant una Moció aprovada pel Senat el 20 d'octubre de 1993.

En la major part dels casos, els representants titulars de les CCAA són els seus Presidents, encara que normalment l'activitat és desenvolupada pels suplents, que poden ser Consellers o alts càrrecs, i fins i tot el Delegat de la Comunitat a Brussel·les.