Información sobre Proxectos Xeradores de Ingresos

En exercicio das funcións de verificación que ten asignadas como Organismo Intermedio da Autoridade de Xestión, a Dirección Xeral de Coordinación de Competencias coas Comunidades Autónomas e as Entidades locais, está obrigada a garantir a plena aplicación do artigo 55 do Regulamento (CE) *nº 1083/2006 do Consello de 11 de xullo de 2006, sobre Proxectos Xeradores de Ingresos.

Nese sentido, a Decisión da Comisión de 20 de marzo de 2013, relativa á aprobación das directrices sobre o peche dos programas operativos adoptados para recibir axuda do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, o Fondo Social Europeo e o Fondo de Cohesión (2007-2013), establece que a autoridade de xestión está obrigada a calcular a contribución á que teñen dereito devanditos proxectos (apartado. 3.7).

A finalidade principal deste espazo é pór a disposición das ENTIDADES BENEFICIARIAS, unha serie de orientacións sobre esta materia que, no seu caso, facilítelles a xestión e subministración da información que puidese ser requirida polo Organismo Intermedio.

*Documentacion requirida polo Organismo Intermedio

Descarga de FORMULARIOS:

  • Informe modelo I (para actuación considerada “proxecto non xerador de ingresos” para os efectos do artigo 55 do RDC).
  • Informe modelo II (para actuación considerada “proxecto xerador de ingresos, cuxo importe total non excede dun millón de euros”).
  • Informe modelo III (para actuación considerada “proxecto xerador de ingresos, cuxos ingresos xerados son iguais ou máis baixos que os seus custos de explotación”).
  • Informe modelo IV (para actuación considerada “proxecto xerador de ingresos”).

CONSULTAS MÁIS FRECUENTESSupostos prácticos cálculo déficit de financiamento


Máis información

gestionfeder@seap.minhap.es