Medidas e compromisos na loita contra a fraude

Medidas e compromisos na loita contra a fraude Información sobre os compromisos e medidas que adoptou a Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local na detección e loita contra a fraude, e demais información de interese sobre a materia.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL da Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local en materia de antifraude

 
A Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local, como Organismo Intermedio da Autoridade de Xestión, adhírese á seguinte declaración institucional efectuada por Dirección Xeral de Fondos Comunitarios (hoxe, Dirección Xeral de Fondos Europeos) en materia antifraude:

"A Autoridade de Xestión (AG) dos Programas Operativos do FEDER 2014‐2020 é unha unidade integrada na Dirección Xeral de Fondos Comunitarios, do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas do Goberno de España.
Un dos principais obxectivos de face ao devandito período é reforzar, dentro do ámbito das súas competencias, a política antifraude no desenvolvemento das súas funcións. Por iso, a AG quere manifestar o seu compromiso cos estándares máis altos no cumprimento das normas xurídicas, éticas e morais e a súa adhesión aos máis estritos principios de integridade, obxectividade e honestidade, de maneira que a súa actividade sexa percibida por todos os axentes que se relacionan con ela como oposta á fraude e a corrupción en calquera das súas formas. Todos os membros do seu equipo directivo asumen e comparten este compromiso.
Doutra banda, os empregados públicos que integran a AG teñen, entre outros deberes, “velar polos intereses xerais, con suxeición e observancia da Constitución e do resto do ordenamento xurídico, e actuar con arranxo aos seguintes principios: obxectividade, integridade, neutralidade, responsabilidade, imparcialidade, confidencialidade, dedicación ao servizo público, transparencia, ejemplaridad, austeridade, accesibilidade, eficacia, honradez, promoción da contorna cultural e ambiental, e respecto á igualdade entre mulleres e homes” (Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, artigo 52).
O obxectivo desta política é promover dentro da organización unha cultura que desaliente toda actividade fraudulenta e que facilite a súa prevención e detección, promovendo o desenvolvemento de procedementos efectivos para a xestión destes supostos. Así, entre outras medidas, a AG dispón dun procedemento para declarar as situacións de conflito de intereses.
As funcións da Autoridade de Xestión son asumidas pola Subdirección Xeral de Xestión do FEDER, que conta a estes efectos cun equipo de avaliación de riscos, para a revisión e actualización periódica da política antifraude, así como o seguimento dos resultados. Tamén conta coa colaboración dos diferentes responsables e xestores de procesos para asegurar que existe un adecuado sistema de control interno dentro das súas respectivas áreas de responsabilidade e garantir, no seu caso, a debida dilixencia na implementación de medidas correctoras.
A partir das verificacións e os controis realizados nas fases previas pola AG, a Autoridade de Certificación dispón tamén, pola súa banda, dun sistema que rexistra e almacena a información precisa de cada operación para garantir a fiabilidade e regularidade en relación co gasto.
A AG puxo en marcha medidas eficaces e proporcionadas de loita contra a fraude, baseadas na experiencia obtida en períodos anteriores e na recente avaliación do risco de fraude realizada para o efecto. Adicionalmente, conta con procedementos para denunciar aquelas irregularidades ou sospeitas de fraude que puidesen detectarse, ben a través das canles internas de notificación ben directamente á Oficina Europea de Loita contra a Fraude (OLAF). Todos os informes trataranse na máis estrita confidencialidade e de acordo coas normas que regulan esta materia.
En definitiva, a AG ten unha política de tolerancia cero fronte á fraude e a corrupción e estableceu un sistema de control robusto, deseñado especialmente para previr e detectar, na medida do posible, os actos de fraude e corrixir o seu impacto, en caso de producirse.
Esta política e todos os procedementos e estratexias pertinentes contan co apoio do Servizo Nacional de Coordinación Antifraude, creado por Real Decreto 802/2014, de 19 de setembro (BOE de 26), co que revisa e actualiza esta política de forma continua
.”

Canles de información e denuncia

Canles de información e denuncia

A Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local habilitou a seguinte dirección de correo electrónico para a atención de consultas xenéricas ou comunicacións sobre as operacións financiadas con fondos FEDER (2014-2020), en cuxa xestión participe dita Dirección Xeral como Organismo Intermedio de Xestión: info-feder.dgcc@correo.gob.es

Sen prexuízo do anterior, tamén existe unha CANLE DE DENUNCIAS (comunicación de información sobre fraudes ou irregularidades que afecten a fondos europeos) establecido POLO SERVIZO NACIONAL DE COORDINACIÓN ANTIFRAUDE do IGAE.

As entidades beneficiarias deben canalizar as súas consultas ou incidencias a través da canle específica habilitado na aplicación Galatea.

Outras medidas adoptadas por este Organismo Intermedio.

► Código de conduta dos empregados ao servizo do Organismo Intermedio.

► Bandeiras vermellas que se terán en consideración nos procedementos de verificación do gasto.

► Criterios sobre clasificación e procedementos de actuación respecto das irregularidades e sospeitas de fraude en operacións ou proxectos que estean a ser obxecto dun procedemento xudicial de carácter penal (establecidos polo Servizo Nacional de Coordinación Antifraude).


Noticias en loita contra a fraude.

Por mor da publicación no Boletín Oficial do Estado pasado 21 de febreiro de 2019, da Lei Orgánica 1/2019, de 20 de febreiro, pola que se modifica a Lei Orgánica 10/1995, de 23 de novembro, do Código Penal, para traspor Directivas da Unión Europea nos ámbitos financeiro e de terrorismo, e abordar cuestións de índole internacional, modificouse a redacción dos artigos 305 e 308 do Código Penal, que inciden especialmente sobre a xestión de axudas procedentes de FEIE.

Segundo o previsto na O 1/2019, a citada modificación entrará en vigor ao vinte días da súa publicación no Boletín Oficial do Estado.