Orientacións ás entidades beneficiarias

ÍNDICE

(contido actualizado xullo de 2020)

1. Orientacións para culminar o proceso de designación como Organismos Intermedios (Lixeiros) e a selección de operacións

Documentación para culminar o procedemento de designación das entidades beneficiarias como “Organismos Intermedios (lixeiros)”, Entidades *DUSI:


2. Anticipos a beneficiarios

A normativa comunitaria prevé que o Estado poida proporcionar axuda aos beneficiarios desde o inicio da execución do programa, a través de anticipos. No eixo 12 do POCS o anticipo suporá como máximo un 3,5% da senda financeira total asignada a cada beneficiario, descontando da mesma a reserva de rendemento que, estableceuse nun 6% para todas as categorías de Rexión.

Por tanto, segundo o expresado, a unha Entidade á que se lle asignou unha axuda FEDER total de 10 millóns de euros, corresponderalle un anticipo que como máximo ascenderá a 329.000€.

As Entidades DUSI interesadas en solicitar o devandito anticipo, deberán facer chegar á Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local (Subdirección Xeral de Cooperación Local) o modelo estandarizado que aprobou a Autoridade de Certificación.

 


3. Indicadores de productividad y resultado

 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO: 

Otra información:


4. Galatea (sistema de información del Organismo Intermedio)

GALATEA es el sistema de información del Organismo Intermedio. Está acccesible a través del Portal de Entidades Locales (https://ssweb.seap.minhap.es/portalEELL/)

Los manuales de uso de los distintos módulos de la aplicación están disponibles en la pestaña ayuda-incidencias > manuales de usuario.


5. Descargas de modelos de formularios, listas ou informes.

NOTA IMPORTANTE: As Solicitudes de Pago dos Beneficiarios (SPB) DEBERANSE PRESENTAR EXCLUSIVAMENTE A través de GALATEA.

No entanto, aquelas entidades beneficiarias ás que o Organismo Intermedio comunicoulles expresamente a existencia de deficiencias na documentación que achegasen, poderán utilizar estes modelos para emendalas.

Nese caso, a documentación requirida deberá ser remitida ao Organismo Intermedio pola canle que se sinalou no propio escrito de requirimento:

CONTRATOS/ENCARGOS:

SPB:


6. Jornadas y acciones formativas

  • Próximas convocatorias

Por el momento no hay convocatorias previstas.


7. Más información

A través del correo gestionfeder@correo.gob.es la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local atenderá las incidencias que los beneficiarios presenten a lo largo del proceso.