Acordo de Consello de Ministros de 2 de novembro de 2018

MEDIDAS ADOPTADAS

Acordo de Consello de Ministros do 2 de novembro de 2018, polo que se declaran as provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz, Valencia, Castelló, Tarragona, Teruel e a Comunidade Autónoma de Illes Balears "zonas afectadas gravemente por unha emerxencia de protección civil", como consecuencia das choivas torrenciais e desbordamentos de *torrentes acaecidos os pasados días 18,19,20 e 21 de outubro.

Co fin de paliar os danos persoais e materiais producidos, de conformidade co disposto no artigo 24 da Lei 17/2015, do 9 de xullo, do Sistema Nacional de Protección Civil, o citado acordo determina a adopción de varias medidas, detallándose as seguintes,  relativas á Cooperación Económica Local:

"Cuarto. Danos en infraestruturas municipais e rede viaria "

Aos proxectos que executen os concellos, as deputacións provinciais, as mancomunidades nos termos municipais e núcleos de poboación, relativos ás obras de reparación ou restitución de infraestruturas, equipamentos ou instalacións e servizos de titularidade municipal, incluídos no artigo 25.2 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, e da rede viaria das deputacións provinciais, aplicaráselles a tramitación de urxencia e poderáselles conceder unha subvención de ata o 50% do seu custo, excluídos destas axudas os traballos levados a cabo con medios propios da entidad local, xa sexan materiais, maquinaria ou persoal.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS

SUBVENCIÓNS ASIGNADAS

  • (BOE, 17/12/2019) Resolución do 12 de decembro de 2019, da Secretaría de Estado de Política Territorial, pola que se asignan subvencións por danos en infraestruturas municipais e rede viaria, previstas no Acordo de Consello de Ministros do 2 de novembro de 2018, polo que se declaran as provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz, Valencia, Castelló, Tarragona, Teruel e a Comunidade Autónoma de Illes Balears, «zonas afectadas gravemente por unha emerxencia de protección civil», como consecuencia das choivas torrenciais e desbordamentos de *torrentes acaecidos os pasados 18, 19, 20 e 21 de outubro.
INDICADORES
Código Nombre del indicador (unidad de medida) Valor
P01 Proyectos para los que se solicitó subvención (número) 165
P02 Proyectos efectivamente financiados (número) 133
P03 Entidades locales beneficiadas por las subvenciones (número) 73
P04 Población beneficiada por las subvenciones (habitantes) 3.644.725
P05 Importe de subvención concedido (euros) 8.284.961,52 €

 

(P01)  Número de proyectos que fueron presentados al procedimiento de concesión de las subvenciones.

(P02)  Número de proyectos a los que se les ha asignado financiación (total o parcialmente).

(P03)  Número de entidades locales que poseen uno o más proyectos a los que se ha asignado financiación.

(P04)  Población de los municipios con proyectos financiados. Datos extraídos de las cifras oficiales de población. En caso de que la Diputación Provincial o ente análogo fuera promotor de algún proyecto, se ha computado la población provincial (no incluyendo la de los municipios de esa provincia con proyectos financiados).

(P05) Importe total de las subvenciones asignadas por el Ministerio en el procedimiento.