Acordo de Consello de Ministros do 24 de agosto de 2021

MEDIDAS ADOPTADAS

Acordo polo que se declaran as Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Castela-a Mancha, Castela e León, Cataluña, Comunitat Valenciana, Estremadura, Illes Balears, A Rioxa, Madrid, Navarra e o Principado de Asturias "zona afectada gravemente por unha emerxencia de protección civil", como consecuencia de incendios forestais e outros fenómenos de distinta natureza.

Co fin de paliar os danos persoais e materiais producidos, de conformidade co disposto no artigo 24 da Lei 17/2015, do 9 de xullo, do Sistema Nacional de Protección Civil, o citado acordo determina a adopción de varias medidas, detallándose as seguintes,  relativas á Cooperación Económica Local:

"Cuarto. Danos en infraestruturas municipais e rede viaria provincial"

Aos proxectos que executen os Concellos, os Cabidos e Consellos Insulares, as deputacións provinciais ou comunidades autónomas *uniprovinciales, as comarcas e as mancomunidades nos termos municipais e núcleos de poboación, relativos ás obras de reparación ou restitución de infraestruturas, equipamentos ou instalacións e servizos de titularidade municipal, incluídos no artigo 25.2 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, e da rede viaria das deputacións provinciais, dos Cabidos e Consellos Insulares ou das comunidades autónomas *uniprovinciales, aplicaráselles a tramitación de urxencia e poderáselles conceder unha subvención de ata o 50% do seu custo, excluídos destas axudas os traballos levados a cabo con medios propios da entidad local, xa sexan materiais, maquinaria ou persoal.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS

Resolución do 30 de marzo de 2022 da Secretaría de Estado de Política Territorial, pola que se aproba a convocatoria das subvencións por danos en infraestruturas municipais e rede viaria provincial e insular, previstas no Acordo do Consello de Ministros, do 24 de agosto de 2021, polo que se declara a varias comunidades autónomas "Zona afectada gravemente por unha emerxencia de Protección Civil". Publicada en extracto en BOE do día 02/04/2022.

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa sobre o procedemento de solicitude.

IMAXE INSTITUCIONAL (MEDIDAS DE PUBLICIDADE)

Información práctica sobre imaxe institucional para a mención do financiamento das obras por parte da Administración Xeral do Estado dentro da publicidade e comunicación.