País Vasco

A Comisión Bilateral de Cooperación Administración da Estado-Comunidade Autónoma do País Vasco constituíuse o 29 de xuño de 1987.

Está composta por membros permanentes por parte de cada unha das representacións. En calidade de membros non permanentes formarán parte da Comisión os membros de órganos superiores cando asistan ás súas reunións e outros representantes en función dos temas a tratar.

As súas funcións son as previstas nas Normas de Funcionamento do 29 de xuño de 1987:

  • O impulso dos procesos particulares ou sectoriais de relación entre ambas as Administracións e, en particular, no concernente ao desenvolvemento autonómico, sen prexuízo das competencias propias da Comisión Mixta de Transferencias.
  • A coordinación institucional mediante o impulso dos mecanismos de colaboración naqueles sectores materiais onde poida confluír a actividade de ambas as Administracións, e en especial nos asuntos relacionados coa Unión Europea, tanto en relación á execución do dereito comunitario, como no tocante á necesaria cooperación para a formación da vontade estatal ante as Institucións Comunitarias.
  • A adopción de actuacións de carácter preventivo, no intento de evitar que xurdan conflitos entre ambas as Administracións, así como a revisión dos xa expostos e a potenciación do diálogo, na fase da súa elaboración, sobre disposicións que poidan afectar o desenvolvemento autonómico.
  • A análise e estudo de cuantos asuntos de mutuo interese poidan suscitarse.

Normas de funcionamento