Comunidade Foral de Navarra

A Xunta de Cooperación entre a Administración Xeral do Estado e a Comunidade Foral de Navarra constituíuse o 24 de setembro de 1984.

Está composta por tres representantes da Administración do Estado e tres representantes do Goberno de Navarra.

As súas funcións son as previstas nas normas de funcionamento aprobadas no Real Decreto 1507/1984, de 1 de agosto de 1984:

  • Resolver, conforme ao establecido nas presentes normas, sobre as discrepancias que se susciten entre a Administración do Estado e a Comunidade Foral de Navarra respecto da aplicación e interpretación da Lei Orgánica de Reintegración e Amejoramiento do Réxime Foral de Navarra.
  • Promover a celebración de convenios de cooperación entre a Administración do Estado e a Comunidade Foral de Navarra, e resolver sobre as cuestións que poidan exporse en relación coa execución dos devanditos convenios, con carácter previo ao exercicio de accións xudiciais.
  • Desenvolver as actuacións que, de común acordo, encoméndenlle o Goberno da Nación e o da Comunidade Foral de Navarra.

Normas de funcionamento