A Rioxa

A Comisión Bilateral de Cooperación Administración da Estado-Comunidade Autónoma da Rioxa constituíuse o 28 de xullo de 1988.

Está composta por representantes da Administración do Estado e da Comunidade Autónoma, sen prexuízo de que a Comisión poida convocar ás súas reunións a outras autoridades en función dos temas a tratar.

A acta constitutiva da Comisión concibe a este órgano como foro ou punto de encontro de ambas as Administracións, e por iso, como un instrumento de colaboración entre as mesmas, a fin de impulsar programas e posibles actuacións conxuntas para o desenvolvemento de políticas comúns nos distintos ámbitos sectoriais, e servir de canle de actuacións de carácter preventivo no intento de evitar que xurdan conflitos entre ambas as Administracións, e arbitrar propostas de solución a cuestións que interesen ás citadas Administracións en asuntos da súa competencia.

A estes efectos,  a Comisión poderá examinar calquera asuntos que afecten a ambas as partes, e en particular, os que teñan por obxecto evitar ou tentar resolver por vía extraprocesal conflitos de competencias, así como deseñar mecanismos de colaboración mutua nas distintas áreas en que, poida confluír a actividade de ambas as Administracións.

Normas de funcionamento