Illes Balears

Escudo

A Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma das Illes Balears constituíuse o 10 de xaneiro de 1989.

A súa composición é variable en función dos temas a tratar, aínda que conta con cinco membros permanentes por parte de cada unha das representacións. A presidencia da Comisión corresponde á Administración do Estado e a Vicepresidencia á Comunidade Autónoma. Cada representación estará asistida por un Secretario

As súas funcións son as previstas nas Normas de funcionamento de 25 de novembro de 2005:

  • Examinar, debater e, no seu caso, alcanzar acordos sobre iniciativas e asuntos que, carezan dunha instancia multilateral para o seu tratamento.
  • Impulsar e concretar, desde o punto de vista bilateral, aqueles instrumentos de colaboración que permitan a realización de iniciativas conxuntas de mutuo interese.
  • Analizar os traspasos de funcións e servizos á Comunidade Autónoma, ben para propor solucións aos problemas expostos nos xa acordados, ben para establecer a prioridade e calendario de negociación de novos traspasos.
  • Servir de canle de actuacións de carácter preventivo que eviten a formalización de controversias competenciais.
  • Examinar e, no seu caso, acordar as actuacións que permitan resolver por vía extraprocesal conflitos positivos de competencia e recursos de inconstitucionalidade.
  • Analizar as normas con rango de lei, susceptibles de dar lugar á formulación dun recurso de inconstitucionalidade, co fin de chegar a un acordo que evite a súa interposición, segundo o establecido no artigo 33.2 LOTC

Normas de funcionamento