Estremadura

Escudo

O artigo 64 da Lei Orgánica 1/2011, de 28 de xaneiro de reforma do Estatuto de Autonomía da Comunidade Autónoma de Estremadura, prevé a Comisión de Cooperación entre o Estado e a Comunidade Autónoma de Estremadura, que constituirá o marco xeral e permanente de relación entre os Gobernos de Estremadura e do Estado e cuxas normas de organización e funcionamento estableceranse por acordo de ambas as partes.

Corresponde á Comisión de Cooperación:

  • Establecer os mecanismos de información e colaboración para o exercicio das respectivas competencias.
  • Colaborar na elaboración de proxectos lexislativos do Estado que afecten singularmente ás competencias e intereses de Estremadura.
  • Ser canle e ámbito de resolución de conflitos entre ambas as administracións
  • Calquera outras funcións de similar natureza expostas a iniciativa das partes.

Ata a data non se constituíu formalmente a Comisión estatutaria, de maneira que segue vixente a Comisión Bilateral de Cooperación Administración da Estado – Comunidade Autónoma de Estremadura de 11. FEB.1992, e o regulamento interno adoptado na reunión da Comisión Bilateral de 13.ABR.2005.

Está composta por cinco membros permanentes designados por cada unha das representacións e ademais poderán asistir  outros representantes en función dos temas a tratar. A presidencia da Comisión corresponde á Administración do Estado e a Vicepresidencia á Comunidade Autónoma. Cada representación estará asistida por un secretario.

Normas de funcionamento