Cidade de Ceuta

A Comisión Bilateral de Cooperación Administración a Estado-Cidade de Ceuta constituíuse o 24 de xullo de 1995.

Está composta por cinco membros por parte da Administración do Estado e cinco  representantes da Cidade de Ceuta, podendo asistir outras autoridades en función dos temas a tratar.

A acta de constitución da Comisión concibe este órgano como foro ou punto de encontro de ambas as Administracións, e por iso , como un instrumento de colaboración entre as mesmas, a fin de buscar solucións para as necesidades de adecuación de ambas as cidades ao funcionamento do Estado autonómico, impulsar programas e posibles actuacións conxuntas para o desenvolvemento de políticas comúns nos distintos ámbitos sectoriais, e servir de canle de actuacións de carácter preventivo no intento de evitar que xurdan conflitos entre ambas as Administracións, e arbitrar propostas de solución a cuestións que interesen ás citadas Administracións en asuntos da súa competencia.

Normas de funcionamento