Cataluña

O Estatuto de Autonomía de Cataluña recolle no seu articulado diversos órganos para o impulso das relacións bilaterais entre o Estado e a Generalitat de Cataluña: a Comisión Bilateral Generalitat-Estado (artigo 183), a Comisión Mixta de Asuntos Económicos e Fiscais Estado-Generalitat (artigo 210) e a Comisión sobre investimentos estatais en infraestruturas (disposición adicional terceira).

A Comisión Bilateral Generalitat-Estado, segundo o artigo 183 do Estatuto, constitúe o marco xeral e permanente de relación entre os Gobernos da Generalitat e o Estado aos seguintes efectos:

 • A participación e a colaboración da Generalitat no exercicio das competencias estatais que afecten á autonomía de Cataluña.
 • O intercambio de información e o establecemento, cando cumpra, de mecanismos de colaboración nas respectivas políticas públicas e os asuntos de interese común.

As funcións da Comisión Bilateral Generalitat-Estado son deliberar, facer propostas e, se procede, adoptar acordos nos casos establecidos por o Estatuto e, en xeral, con relación aos ámbitos que recolle o Estatuto como:

 • Os proxectos de lei que inciden sobre a distribución de competencias entre o Estado e a Generalitat.
 • A programación da política económica xeral do Goberno do Estado no que afecte os intereses e as competencias da Generalitat.
 • O impulso das medidas  para mellorar a colaboración entre o Estado e a Generalitat.
 • Os conflitos competenciais expostos entre as dúas partes e a proposta, se procede, de medidas para a súa resolución.
 • A avaliación do funcionamento dos mecanismos de colaboración establecidos.
 • A proposta da relación de organismos económicos, institucións financeiras e empresas públicas do Estado nos que a Generalitat pode designar representantes, e as modalidades e as formas desta representación.
 • O seguimento da política europea para garantir a efectividade da participación da Generalitat nos asuntos da Unión Europea.
 • O seguimento da acción exterior do Estado que afecte as competencias propias da Generalitat.
 • As cuestións de interese común que establezan as Leis ou que expoñan as partes.

A Comisión Bilateral Generalitat-Estado é paritaria, ten a presidencia rotatoria e adopta os seus acordos por consenso das dúas partes. De acordo co seu Regulamento interno creáronse as seguintes Subcomisiones permanentes:

 • Subcomisión de Seguimento Normativo, Prevención e Solución de Conflitos, para previr e evitar os conflitos de competencias entre ambas as administracións.
 •  Subcomisión de Colaboración e Cooperación, para impulsar os traballos de desenvolvemento do Estatuto no ámbito da cooperación mutua.
 •  Subcomisión de Asuntos Europeos e Acción Exterior, para articular a participación da Generalitat en asuntos da UE e a acción exterior do Estado en materias que afecten a competencias da Generalitat.
 •  Subcomisión de Infraestruturas e Equipamentos, para elaborar a proposta do Plan Cataluña de Infraestruturas a financiar polo Estado e facer o seguimento dos investimentos estatais en Cataluña.
 • Subcomisión en materia de  Inmigración, para analizar as cuestións de traballo e residencia de estranxeiros que afecten directamente a Cataluña.

A Comisión Bilateral Generalitat-Estado celebrou 9 reunións ata a data.