Castela e León

O Estatuto de Autonomía de Castela e León recolle no seu artigo 59, a creación de a Comisión de Cooperación entre a Comunidade de Castela e León e o Estado, como marco permanente de cooperación de ámbito xeral entre ambas as partes, de acordo coa lexislación vixente, sen perjucio das funcións atribuídas a outros órganos de carácter bilateral ou multilateral.

Está constituída dun número igual de representantes por ambas as partes e desempeña funcións de información, coordinación, planificación e colaboración, en relación co exercicio das competencias respectivas; deliberación e proposta sobre a elaboración de proxectos lexislativos do Estado que afecten singularmente a Castela e León; prevención e resolución extraprocesal de conflitos competenciais e calquera outras que promovan a cooperación entre as dúas partes.

A Comisión de Cooperación constituíuse o 10 de xullo de 2008. 

Na segunda reunión celebrada o 24 de novembro de 2010 aprobouse o Regulamento de Organización e Funcionamento de a Comisión de Cooperación entre a Comunidade de Castela e León e o Estado, que crea catro Subcomisiones Permanentes:

  • Subcomisión de Seguimento Normativo, Prevención e Solución de Confictos
  • Subcomisión de Infraestruturas
  • Subcomisión de Desenvolvemento Estatutario
  • Subcomisión de Asuntos Europeos e Acción Exterior