Canarias

Escudo_Canarias

O artigo 192  da Lei Orgánica 1/2018, de 5 de novembro, de reforma do Estatuto de Autonomía de Canarias, regula a Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado como o marco xeral e permanente de relación entre o Goberno de Canarias e o do Estado para coñecer e tratar as cuestións de interese común que establezan as leis ou que expoñan as partes e, en particular, as controversias de calquera índole expostas entre as dúas partes; o seguimento da política europea para garantir a efectividade da participación de Canarias nos Asuntos da Unión Europea, e a participación, información, colaboración e coordinación no exercicio das súas respectivas competencias.

Ata a data non se constituíu a Comisión estatutaria, de maneira que segue vixente a Comisión Bilateral de Cooperación Administración da Estado - Comunidade Autónoma de Canarias constituída o 12 de marzo de 1990.

A súa composición é variable en función dos temas a tratar, aínda que conta con cinco membros permanentes por cada unha das representacións. A presidencia da Comisión é conxunta entre a Administración do Estado e a Comunidade Autónoma. Cada representación estará asistida por un Secretario.

As súas funcións son as previstas nas Normas de Funcionamento de 10 de xullo de 2001:

  • Impulsar e concretar, desde o punto de vista bilateral, a realización de plans, programas e actuacións conxuntas para o desenvolvemento das políticas comúns nos distintos ámbitos sectoriais.
  • Impulsar a celebración de convenios de colaboración naqueles ámbitos materiais nos cales sexa necesaria a especificación dun plan ou programa conxunto de forma bilateral.
  • Deseñar mecanismos de colaboración mutua nas distintas áreas en que poida confluír a actividade de ambas as Administracións.
  • Servir de canle de actuacións de carácter preventivo no intento de impedir que xurdan conflitos entre ambas as Administracións.
  • Arbitrar propostas de solución a cuestións que interesen a ambas as Administracións en asuntos da súa competencia.
  • Examinar calquera asuntos que afecten a ambas as partes e, en particular, os que teñan por obxecto evitar ou tentar resolver por vía extraprocesal conflitos de competencia.
  • Analizar as normas con rango de lei, estatais ou autonómicas, en relación coas cales se susciten cuestións susceptibles de dar lugar á formulación dun recurso de inconstitucionalidade, co fin de chegar a un acordo que evite a súa interposición, no marco do establecido no artigo 33 da Lei Orgánica 2/1979, de 3 de outubro, do Tribunal Constitucional, na redacción dada pola Lei Orgánica 1/2000, de 7 de xaneiro.

Normas de funcionamento