Comunitat Valenciana

A Comisión Bilateral Generalitat Valenciana-Estado constituíuse o día 21 de febreiro de 2019 e sucede á Comisión de 10 de xullo de 2000.

Está composta por cinco membros de cada parte e poden asistir ás reunións cargos doutros departamentos ministeriais en función dos temas a tratar. A presidencia da Comisión exércese pola Administración do Estado ou pola Comunidade Autónoma de forma alternativa. Cada representación estará asistida por un Secretario.

As súas funcións son as previstas nas normas de funcionamento aprobadas o 21 de febreiro de 2019:

  • Impulsar a realización de actuacións e plans conxuntos para o desenvolvemento das políticas comúns e, no seu caso, subscribir os oportunos convenios de colaboración.
  • Deseñar mecanismos de colaboración mutua nas distintas áreas en que poida confluír a actividade de ambas as administracións.
  • Servir de instrumento para previr conflitos entre ambas as administracións.
  • Arbitrar propostas de solución a cuestións que interesen a ambas as partes en asuntos da súa competencia.
  • Examinar calquera asuntos que afecten a ambas as partes e en particular, os que teñan por obxecto evitar ou tentar resolver por vía extraprocesal conflitos  de competencia.

Normas de funcionamento