Comissió Nacional d'Administració Local

Foto Comissió Nacional d'Administració Local

La Comisión Nacional de Administración Local es el órgano permanente para la colaboración entre la Administración General del Estado y la Administración local, integrándose orgánica y funcionalmente en el Ministerio de Política Territorial.

Regulació

La normativa bàsica reguladora de la Comissió Nacional d'Administració Local ve conformada pels articles 117, 118 i 119 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i, en el seu desenvolupament pel Reial decret 427/2005, de 15 d'abril, pel qual es regula la composició, les funcions i el funcionament de la Comissió Nacional d'Administració Local, que ha estat modificat mitjançant el Reial decret 1142/2012, de 27 de juliol.

Composició

La composició de la Comissió Nacional d'Administració Local està recollida en el Reial decret 427/2005, de 15 d'abril, modificat pel Reial decret 1142/2012, de 27 de juliol. S'estructura en els següents òrgans:

  • Ple: presidit pel titular del Ministeri de Política Territorial.
  • Subcomisión de Cooperación con la Administración Local: presidida por el titular de la Secretaría de Estado de Política Territorial.
  • Subcomissió de Règim Econòmic, Financer i Fiscal: presidida pel titular de la Secretaria d'Estat d'Hisenda.

Per al millor compliment de les seves finalitats també podran constituir-se Grups de Treball.

Funcions

1. Corresponen a la Comissió Nacional d'Administració Local les funcions que li encomanen els articles 118 i 119 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, així com aquelles altres que li encomanin les lleis sectorials, o que es refereixin a la col·laboració entre l'Administració General de l'Estat i l'Administració local.
2. Les esmentades funcions seran exercides pel Ple, excepte les quals s'atribueixin a les Subcomissions per delegació d'aquell.
3. S'exceptuen d'aquesta facultat de delegació en les Subcomissions l'informe sobre els avantprojectes de llei enumerats en l'article 117.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l'informe previ al fet que es refereix l'article 118.1.A. c) de la citada llei, que correspondran, en tot cas, al Ple.