Informació sobre Projectes Generadors d'Ingressos

En exercici de les funcions de verificació que té assignades com a Organisme Intermedi de l'Autoritat de Gestió, la Direcció general de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, està obligada a garantir la plena aplicació de l'article 55 del Reglament (CE) nº 1083/2006 del Consell d'11 de juliol de 2006, sobre Projectes Generadors d'Ingressos.

En aquest sentit, la Decisió de la Comissió de 20 de març de 2013, relativa a l'aprovació de les directrius sobre el tancament dels programes operatius adoptats per rebre ajuda del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Fondo Social Europeu i el Fondo de Cohesió (2007-2013), estableix que l'autoritat de gestió està obligada a calcular la contribució a la qual tenen dret aquests projectes (apartat. 3.7).

La finalitat principal d'aquest espai és posar a la disposició de les ENTITATS BENEFICIÀRIES, una sèrie d'orientacions sobre aquesta matèria que, si escau, els faciliti la gestió i subministrament de la informació que pogués ser requerida per l'Organisme Intermedi.

*Documentacion requerida per l'Organisme Intermedi

Descàrrega de FORMULARIS:

  • Informe modelo I (per a actuació considerada “projecte no generador d'ingressos” a l'efecte de l'article 55 del RDC).
  • Informe modelo II (per a actuació considerada “projecte generador d'ingressos, l'import total dels quals no excedeix d'un milió d'euros”).
  • Informe modelo III (per a actuació considerada “projecte generador d'ingressos, els ingressos generats dels quals són iguals o més baixos que els seus costos d'explotació”).
  • Informe modelo IV (per a actuació considerada “projecte generador d'ingressos”).

CONSULTES MÉS FREQÜENTSSupòsits pràctics càlcul dèficit de finançament


Més informació

gestionfeder@seap.minhap.es