Mesures i compromisos en la lluita contra el frau

Mesures i compromisos en la lluita contra el frau Informació sobre els compromisos i mesures que ha adoptat la Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local en la detecció i lluita contra el frau, i altra informació d'interès sobre la matèria.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL de la Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local en matèria d'antifraude

 
La Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local, com a Organisme Intermedi de l'Autoritat de Gestió, s'adhereix a la següent declaració institucional efectuada per Direcció general de Fons Comunitaris (avui, Direcció general de Fons Europeus) en matèria antifraude:

"L'Autoritat de Gestió (AG) dels Programes Operatius del FEDER 2014‐2020 és una unitat integrada en la Direcció general de Fons Comunitaris, del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern d'Espanya.
Un dels principals objectius de cara a aquest període és reforçar, dins de l'àmbit de les seves competències, la política antifraude en el desenvolupament de les seves funcions. Per això, l'AG vol manifestar el seu compromís amb els estàndards més alts en el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals i la seva adhesió als més estrictes principis d'integritat, objectivitat i honestedat, de manera que la seva activitat sigui percebuda per tots els agents que es relacionen amb ella com a oposada al frau i la corrupció en qualsevol de les seves formes. Tots els membres del seu equip directiu assumeixen i comparteixen aquest compromís.
D'altra banda, els empleats públics que integren l'AG tenen, entre altres deures, “vetllar pels interessos generals, amb subjecció i observança de la Constitució i de la resta de l'ordenament jurídic, i actuar conformement als següents principis: objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l'entorn cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes” (Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, article 52).
L'objectiu d'aquesta política és promoure dins de l'organització una cultura que desaliente tota activitat fraudulenta i que faciliti la seva prevenció i detecció, promovent el desenvolupament de procediments efectius per a la gestió d'aquests supòsits. Així, entre altres mesures, l'AG disposa d'un procediment per declarar les situacions de conflicte d'interessos.
Les funcions de l'Autoritat de Gestió són assumides per la Sotsdirecció General de Gestió del FEDER, que explica a aquests efectes amb un equip d'avaluació de riscos, per a la revisió i actualització periòdica de la política antifraude, així com el seguiment dels resultats. També compta amb la col·laboració dels diferents responsables i gestors de processos per assegurar que existeix un adequat sistema de control intern dins de les seves respectives àrees de responsabilitat i garantir, si escau, la deguda diligència en la implementació de mesures correctores.
A partir de les verificacions i els controls realitzats en les fases prèvies per l'AG, l'Autoritat de Certificació disposa també, per la seva banda, d'un sistema que registra i emmagatzema la informació precisa de cada operació per garantir la fiabilitat i regularitat en relació amb la despesa.
L'AG ha engegat mesures eficaces i proporcionades de lluita contra el frau, basades en l'experiència obtinguda en períodes anteriors i en la recent avaluació del risc de frau realitzada a aquest efecte. Addicionalment, compta amb procediments per denunciar aquelles irregularitats o sospites de frau que poguessin detectar-se, bé a través dels canals interns de notificació ben directament a l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF). Tots els informes es tractaran en la més estricta confidencialitat i d'acord amb les normes que regulen aquesta matèria.
En definitiva, l'AG té una política de tolerància zero enfront del frau i la corrupció i ha establert un sistema de control robust, dissenyat especialment per prevenir i detectar, en la mesura del possible, els actes de frau i corregir el seu impacte, en cas de produir-se.
Aquesta política i tots els procediments i estratègies pertinents compten amb el suport del Servei Nacional de Coordinació Antifraude, creat per Reial decret 802/2014, de 19 de setembre (BOE de 26), amb el qual revisa i actualitza aquesta política de forma contínua
.”

Canales d'informació i denúncia

Canales d'informació i denúncia

La Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local ha habilitat la següent adreça de correu electrònic per a l'atenció de consultes genèriques o comunicacions sobre les operacions finançades amb fons FEDER (2014-2020), en la gestió del qual participi aquesta Direcció general com a Organisme Intermedi de Gestió: info-feder.dgcc@correo.gob.es

Sense perjudici de l'anterior, també existeix un CANAL DE DENÚNCIES (comunicació d'informació sobre fraus o irregularitats que afectin a fons europeus) establert PEL SERVEI NACIONAL DE COORDINACIÓ ANTIFRAUDE de la IGAE.

Les entitats beneficiàries han de canalitzar les seves consultes o incidències a través del canal específic habilitat en l'aplicació Galatea.

Altres mesures adoptades per aquest Organisme Intermedi.

► Codi de conducta dels empleats al servei de l'Organisme Intermedi.

► Banderes vermelles que es tindran en consideració en els procediments de verificació de la despesa.

► Criteris sobre classificació i procediments d'actuació respecte a les irregularitats i sospites de frau en operacions o projectes que estiguin sent objecte d'un procediment judicial de caràcter penal (establerts pel Servei Nacional de Coordinació Antifraude).


Notícies en lluita contra el frau.

Arran de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat passat 21 de febrer de 2019, de la Llei Orgànica 1/2019, de 20 de febrer, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, per traslladar Directives de la Unió Europea en els àmbits financer i de terrorisme, i abordar qüestions d'índole internacional, s'ha modificat la redacció dels articles 305 i 308 del Codi Penal, que incideixen especialment sobre la gestió d'ajudes procedents de FEIE.

Segons el previst en l'EL 1/2019, la citada modificació entrarà en vigor als vint dies de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.