Participació autonòmica en la comitologia (Comitès de la Comissió Europea)

Segons l'article 290 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE), la Comissió Europea executa la legislació a nivell comunitari. En concret, cada acte legislatiu precisa l'abast de les competències d'execució assignades a la Comissió pel Consell de la Unió Europea. En aquest context, el Tractat preveu que la Comissió estigui assistida per un comitè, segons un procediment anomenat de “comitología”.

El terme "comitología", per tant, resumeix el sistema pel qual la Comissió exerceix les competències d'execució que li atorga el legislador de la Unió Europea, amb l'assistència de comitès de representants dels Estats membres.

Els comitès són fòrums de debat composts per representants dels Estats membres i presidits per funcionaris de la Comissió que permeten a aquesta entaular un diàleg amb les administracions nacionals abans d'adoptar mesures d'execució. D'aquesta manera, la Comissió s'assegura que aquestes mesures s'adaptin tan bé com sigui possible a la realitat de cada país. La majoria dels comitès es reuneix diverses vegades a l'any (generalment a Brussel·les).

La “comitología” està regulada, des de l'1 de març de 2011, pel Reglament (UE) 182/2011 del Parlament Europeu i del Consell, que estableix les normes i els principis generals relatius a les modalitats de control per part dels Estats membres de l'exercici de les competències d'execució per la Comissió.

En el cas d'Espanya, les Comunitats Autònomes han anat incrementant gradualment la seva participació, que aconsegueix en l'actualitat més de un centenar dels Comitès de la Comissió Europea. Aquesta participació es concreta formant part de la delegació espanyola en aquests comitès i sempre que es reuneixin els següents requisits:

  1. Les competències de les Comunitats Autònomes sobre les matèries que es tractin en els diferents comitès.
  2. La voluntat expressa d'un nombre significatiu de Comunitats Autònomes o l'existència d'un interès específic que aconselli la participació en els corresponents comitès.
  3. La disponibilitat de personal amb capacitació tècnica adequada per participar en les reunions dels comitès i que mantingui una relació funcionarial o laboral amb una Administració autonòmica.

 

L'assistència de el funcionari o tècnic designat per la Comunitat Autònoma a les reunions d'un determinat comitè es produirà en representació del conjunt de les Comunitats Autònomes.