Participació de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals en el Comitè de les Regions

El Comitè de les Regions (*CDR) és un òrgan consultiu que representa als ens regionals i locals de la Unió Europea. Va ser creat pel Tractat de Maastricht, i està regulat en l'article 13, apartat 4, del Tractat de la Unió Europea (*TUE); articles 300 i 305 a 307 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (*TFUE), i diverses decisions del Consell. La primera reunió del seu Ple va ser en 1994.

La missió del *CDR és implicar a les entitats regionals i locals en el procés europeu de presa de decisions, facilitant d'aquesta forma la participació dels ciutadans. El *CDR emet dictàmens en els casos de consulta obligatòria contemplats en els Tractats, en els casos de consulta facultativa i per pròpia iniciativa si ho considera oportú. Així, la Comissió, el Consell i el Parlament han de consultar al Comitè de les Regions abans que s'adoptin decisions europees en àmbits de repercussió local i regional (com la política d'ocupació, el medi ambient, l'educació, la cohesió econòmica i social o la salut pública); en cas contrari, el *CDR pot portar l'assumpte davant el Tribunal de Justícia. D'aquesta manera, quan el *CDR rep una proposta legislativa, redacta i adopta un dictamen i ho envia a les institucions pertinents de la UE.

L'activitat del *CDR té dues limitacions jurídiques: no emet dictamen sobre totes les propostes d'actes comunitaris i els seus dictàmens no són vinculants.

El Comitè de les Regions té en l'actualitat 329 membres, i el mateix nombre de suplents, procedents dels 27 països de la UE. Els membres són responsables de les entitats regionals i locals i han de ser titulars d'un mandat electoral en un ens regional o local o que tinguin responsabilitat política davant una assemblea triada. El Consell nomena als membres i els suplents per un període de cinc anys, a proposta dels països de la UE. El nombre de membres d'un país depèn de la seva població i cada país tria als seus membres segons les seves pròpies normes, però totes les delegacions reflecteixen l'equilibri polític, geogràfic i regional/local del país corresponent.

El *CDR celebra sis plens a l'any, en els quals estableix la seva política general i aprova els seus dictàmens. Compta amb sis comissions encarregades d'estudiar les diferents polítiques i elaborar els dictàmens que es debaten en el ple:

 

·         Cohesió Territorial i Pressupost de la UE (*COTER)

·         Política Econòmica (*ECON)

·         Política Social, Educació, Ocupació, Recerca i Cultura (*SEDEC)

·         Medi ambient, Canvi Climàtic i Energia (*ENVE)

·         Ciutadania, Governança i Assumptes Institucionals i Exteriors (*CIVEX)

·         Recursos Naturals (NAT)

 

Les Comissions elaboren Projectes de Dictàmens que després es debaten en algun dels Plens anuals i, si s'aproven per majoria, el *CDR presenta el Dictamen a la Comissió, al Consell i al Parlament Europeus. El Comitè també aprova resolucions sobre qüestions polítiques d'actualitat.

Un President i un primer Vice-president són triats d'entre els membres del Comitè.

D'altra banda, la Taula és l'òrgan d'impuls de la seva activitat, en el sentit que és ella la que elabora el programa polític del *CDR al començament de cada mandat, controla l'execució d'aquest programa i coordina de forma general els treballs dels plens i de les comissions.  En general, la Taula es reuneix vuit vegades a l'any: abans de cadascun dels sis plens de Brussel·les, més dues reunions extraordinàries, als dos països que exerceixen la Presidència rotatòria del Consell.  La Taula està obligada a reflectir el pluralisme, sobretot polític, de l'assemblea que constitueix el *CDR. Amb aquest esperit, la composició de la Taula s'estableix com segueix: el President; el Vice-president primer; 27 Vice-presidents (un per Estat membre); 26 membres més, i els presidents dels grups polítics.  Igual que el President, la Taula té un mandat de dos anys i mitjà.

En l'actualitat hi ha sis grups polítics que reflecteixen les diferents afiliacions polítiques: el Partit Popular Europeu (*PPE), el Partit dels Socialistes Europeus (PSE), *Renew *Europe, el Grup de l'Aliança Europea (AE), el Grup dels Conservadors i Reformistes Europeus (*CRE) i els Verds, encara que els membres també poden optar per no formar part de cap partit polític (no inscrits).

Espanya compta amb 21 membres en el Comitè de les Regions. D'aquest total, 17 representen a les Comunitats Autònomes i 4 a les Entitats locals, corresponent a les Comunitats Autònomes proposar els membres que formaran la delegació autonòmica, i a la FEMP els representants de les Entitats locals. Aquest sistema es va adoptar mitjançant una Moció aprovada pel Senat el 20 d'octubre de 1993.

En la major part dels casos, els representants titulars de les CCAA són els seus Presidents, encara que normalment l'activitat és desenvolupada pels suplents, que poden ser Consellers o alts càrrecs, i fins i tot el Delegat de la Comunitat a Brussel·les.