País Basc

La Comissió Bilateral de Cooperació Administració de l'Estat-Comunitat Autònoma del País Basc es va constituir el 29 de juny de 1987.

Està composta per membres permanents per part de cadascuna de les representacions. En qualitat de membres no permanents formaran part de la Comissió els membres d'òrgans superiors quan assisteixin a les seves reunions i altres representants en funció dels temes a tractar.

Les seves funcions són les previstes en les Normes de Funcionament del 29 de juny de 1987:

  • L'impuls dels processos particulars o sectorials de relació entre ambdues Administracions i, en particular, pel que concerneix el desenvolupament autonòmic, sense perjudici de les competències pròpies de la Comissió Mixta de Transferències.
  • La coordinació institucional mitjançant l'impuls dels mecanismes de col·laboració en aquells sectors materials on pugui confluir l'activitat d'ambdues Administracions, i especialment en els assumptes relacionats amb la Unió Europea, tant en relació a l'execució del dret comunitari, com tocant a la necessària cooperació per a la formació de la voluntat estatal davant les Institucions Comunitàries.
  • L'adopció d'actuacions de caràcter preventiu, en l'intent d'evitar que sorgeixin conflictes entre ambdues Administracions, així com la revisió dels ja plantejats i la potenciació del diàleg, en la fase de la seva elaboració, sobre disposicions que puguin afectar al desenvolupament autonòmic.
  • L'anàlisi i estudi de quants assumptes de mutu interès puguin suscitar-se.

Normes de funcionament