Canàries

Escut_Canàries

L'article 192  de la Llei Orgànica 1/2018, de 5 de novembre, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Canàries, regula la Comissió Bilateral de Cooperació Canàries-Estat com el marc general i permanent de relació entre el Govern de Canàries i el de l'Estat per conèixer i tractar les qüestions d'interès comú que estableixin les lleis o que plantegin les parts i, en particular, la controvèrsies de qualsevol índole plantejades entre les dues parts; el seguiment de la política europea per garantir l'efectivitat de la participació de Canàries en els Assumptes de la Unió Europea, i la participació, informació, col·laboració i coordinació en l'exercici de les seves respectives competències.

Fins avui no s'ha constituït la Comissió estatutària, de manera que segueix vigent la Comissió Bilateral de Cooperació Administració de l'Estat - Comunitat Autònoma de Canàries constituïda el 12 de març de 1990.

La seva composició és variable en funció dels temes a tractar, encara que compta amb cinc membres permanents per cadascuna de les representacions. La presidència de la Comissió és conjunta entre l'Administració de l'Estat i la Comunitat Autònoma. Cada representació estarà assistida per un Secretari.

Les seves funcions són les previstes en les Normes de Funcionament de 10 de juliol de 2001:

  • Impulsar i concretar, des del punt de vista bilateral, la realització de plans, programes i actuacions conjuntes per al desenvolupament de les polítiques comunes en els diferents àmbits sectorials.
  • Impulsar la celebració de convenis de col·laboració en aquells àmbits materials en els quals sigui necessària l'especificació d'un pla o programa conjunt de forma bilateral.
  • Dissenyar mecanismes de col·laboració mútua a les diferents àrees en què pugui confluir l'activitat d'ambdues Administracions.
  • Servir de llera d'actuacions de caràcter preventiu en l'intent d'impedir que sorgeixin conflictes entre ambdues Administracions.
  • Arbitrar propostes de solució a qüestions que interessin a ambdues Administracions en assumptes de la seva competència.
  • Examinar qualssevol assumptes que afectin a ambdues parts i, en particular, els que tinguin per objecte evitar o intentar resoldre per via extraprocesal conflictes de competència.
  • Analitzar les normes amb rang de llei, estatals o autonòmiques, en relació amb les quals se suscitin qüestions susceptibles de donar lloc al plantejament d'un recurs d'inconstitucionalitat, amb la finalitat d'arribar a un acord que eviti la seva interposició, en el marc de l'establert en l'article 33 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional, en la redacció donada per la Llei Orgànica 1/2000, de 7 de gener.

Normes de funcionament