Comunitat Valenciana

La Comissió Bilateral Generalitat Valenciana-Estat es va constituir el dia 21 de febrer de 2019 i succeeix a la Comissió de 10 de juliol de 2000.

Està composta per cinc membres de cada part i poden assistir a les reunions càrrecs d'altres departaments ministerials en funció dels temes a tractar. La presidència de la Comissió s'exerceix per l'Administració de l'Estat o per la Comunitat Autònoma de forma alternativa. Cada representació estarà assistida per un Secretari.

Les seves funcions són les previstes en les normes de funcionament aprovades el 21 de febrer de 2019:

  • Impulsar la realització d'actuacions i plans conjunts per al desenvolupament de les polítiques comunes i, si escau, subscriure els oportuns convenis de col·laboració.
  • Dissenyar mecanismes de col·laboració mútua a les diferents àrees en què pugui confluir l'activitat d'ambdues administracions.
  • Servir d'instrument per prevenir conflictes entre ambdues administracions.
  • Arbitrar propostes de solució a qüestions que interessin a ambdues parts en assumptes de la seva competència.
  • Examinar qualssevol assumptes que afectin a ambdues parts i en particular, els que tinguin per objecte evitar o intentar resoldre per via extraprocesal conflictes  de competència.

Normes de funcionament