Vasco

Preceptes sobre llengües de l'estatut basc.

Article 6

1. El basc, llengua pròpia del Poble Basc, tindrà com el castellà, caràcter de llengua oficial a Euskadi, i tots els seus habitants tenen el dret a conèixer i usar ambdues llengües.

2. les institucions comunes de la Comunitat Autònoma, tenint en compte la diversitat soci-lingüística del País Basc, garantiran l'ús d'ambdues llengües, regulant el seu caràcter oficial, arbitraran i regularan les mesures i mitjans necessaris per assegurar el seu coneixement.

3. Ningú podrà ser discriminat per raó de la seva llengua.

4. La Real Acadèmia de la Llengua Basca-Euskaltzaindia és institució consultiva oficial referent al basc.

5. Per ser el basc patrimoni d'altres territoris bascos i comunitats, a més dels vincles i correspondència que mantinguin les institucions acadèmiques i culturals, la Comunitat Autònoma del País Basc podrà sol·licitar del Govern espanyol que celebri i present, si escau, a les Corts Generals, per a la seva autorització, els tractats o convenis que permetin l'establiment de relacions culturals amb els Estats on s'integren o resideixin aquells territoris i comunitats, a fi de salvaguardar i fomentar el basc.

Article 35

1. El nomenament dels Magistrats, Jutges i Secretaris s'efectuarà en la forma prevista en les Lleis Orgàniques del Poder Judicial i del Consell General del Poder Judicial, sent mèrit preferent el coneixement del Dret Foral Basc i el del basc, sense que pugui establir-se excepció alguna per raó de naturalesa o de veïnatge.

…/…

3. Correspondrà a la Comunitat Autònoma, dins del seu territori, la provisió del personal al servei de l'Administració de Justícia i dels mitjans materials i econòmics necessaris per al seu funcionament, en els mateixos termes en què es reservi tal facultat al Govern en la Llei Orgànica del Poder Judicial, valorant-se preferentment, en els sistemes de provisió del personal, el coneixement del Dret Foral Basc i del basc.

…/…