Valenciano

Preceptes lingüístics en l'estatut valencià.

Article 6

1. La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià.

2. L'idioma valencià és l'oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho és el castellà, que és l'idioma oficial de l'Estat. Tots tenen dret a conèixer-los i a usar-los i a rebre l'ensenyament del, i en, idioma valencià.

3. La Generalitat garantirà l'ús normal i oficial de les dues llengües, i adoptarà les mesures necessàries per assegurar el seu coneixement.

4. Ningú podrà ser discriminat per raó de la seva llengua.

5. S'atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià.

6. La llei establirà els criteris d'aplicació de la llengua pròpia en l'Administració i l'ensenyament.

7. Es delimitaran per llei els territoris en els quals predomini l'ús d'una i una altra llengua, així com els que puguin ser exceptuats de l'ensenyament i de l'ús de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana.

8. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució normativa de l'idioma valencià.

Article 25

…/…

5. Les lleis de la Generalitat seran promulgades, en nom del Rei, pel seu President i publicades, en les dues llengües oficials en el "Diari Oficial de la Generalitat" en el termini de quinze dies des de la seva aprovació, i en el "Butlletí Oficial de l'Estat". Per a la seva entrada en vigor regirà la data de publicació en el "Diari Oficial de la Generalitat".

Article 29

…/…

4. Totes les normes, disposicions i actes emanats del Consell, que per la seva naturalesa ho exigeixin, seran publicats en el "Diari Oficial de la Generalitat" en les dues llengües oficials. En relació amb la publicació en el "Butlletí Oficial de l'Estat", s'estarà al que disposi la norma estatal corresponent.

Article 35

1. A instàncies de la Generalitat, l'òrgan competent convocarà els concursos i oposicions per cobrir les places vacants de Magistrats, Jutges, Secretaris Judicials i altre personal al servei de l'Administració de Justícia, d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica del Poder Judicial. En aquesta resolució es tindrà en compte la seva especialització en el Dret civil foral valencià i el coneixement de l'idioma valencià.

…/…

Article 41. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

L'Acadèmia Valenciana de la Llengua, institució de la Generalitat de caràcter públic, té per funció determinar i elaborar, si escau, la normativa lingüística de l'idioma valencià.

La normativa lingüística de L'Acadèmia Valenciana de la Llengua serà d'aplicació obligatòria en totes les administracions públiques de la Comunitat Valenciana.

Quant al procediment del nomenament dels seus membres, funcions, facultats, estatut i durada del mandat, caldrà ajustar-se al que disposi la Llei dels Corts que ho reguli.