Ordre del dia

  1. Constitució del Consell.
  2. Informe de la Presidència del Consell, sobre el compliment per part de l’Administració General de l’Estat de la normativa en matèria de llengües cooficials.
  3. Informe de la directora de l’Agència Estatal Boletín Oficial del Estado, sobre actuacions per a reduir el termini de traducció i publicació de les lleis estatals en les llengües autonòmiques.
  4. Informe del Ministeri de Justícia, sobre introducció d’un sistema de traducció automàtica a les llengües autonòmiques de certificats i altra documentació produïda pels registres públics amb els ciutadans com a destinataris.
  5. Informe de la Presidència del Consell sobre les tasques que exercirà l’Oficina per a les Llengües Oficials. 
    • Actualització del diagnòstic mitjançant un qüestionari. 
    • Identificació de les necessitats de formació i possibles actuacions.
  6. Precs i preguntes.