Ordre del dia 23 de juny de 2009

 

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
  2. Presentació de l’Informe 2008 de l’Oficina per a les Llengües Oficials en l’Administració General de l’Estat.
  3. Informes de directors d’organismes públics de l’Administració General de l’Estat sobre la situació i les actuacions d’aquests en matèria de llengües cooficials.
  4. Informe dels ministeris sobre el grau de compliment de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
  5. Acords del Consell sobre actuacions que cal desenvolupar.
  6. Precs i preguntes.