Evaluación de políticas públicas

Avaluar és apreciar, analitzar, valorar i jutjar una intervenció pública a fi de millorar la seva qualitat.

Què és la *evaluacion de polítiques públiques?

L'avaluació de polítiques públiques és un procés sistemàtic i raonat de generació de coneixement, a partir de la recopilació, anàlisi i interpretació d'informació, encaminat a la compressió global d'una intervenció pública- sigui aquesta una política, pla, programa o norma-, per aconseguir un judici valoratiu, basat en evidències, respecte del seu disseny, posada en pràctica i efectes (resultats i impactes).

Para què serveix l'avaluació de polítiques públiques?

 • Permet promoure la transparència i la rendició de comptes a la ciutadania, i contribueix a la millora de la qualitat democràtica.
 • És una eina d'ajuda a la presa de decisions basada en evidències.
 • Afavoreix l'eficàcia i l'eficiència en l'actuació pública, promovent una major racionalitat de la despesa pública.
 • És una eina d'aprenentatge i contribueix a la millora de la dimensió estratègica i operativa de l'acció pública.
 • Fomenta la participació en l'acció pública.

Què es pot avaluar?

Es poden avaluar les actuacions públiques, qualsevol que sigui la seva forma: política, pla, programa o mesura.

L'avaluació es pronuncia sobre el disseny, posada en pràctica (implementació) i efectes (resultats i impactes) de les actuacions públiques.

Què és l'Institut per a l'Avaluació de Polítiques Públiques (*IEPP)?

L'Institut per a l'Avaluació de Polítiques Públiques és una sotsdirecció general dependent de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, “al que li correspon l'avaluació de les polítiques públiques, especialment en els àmbits educatiu, sanitari i social a nivell nacional, així com oferir el suport instrumental necessari per realitzar les anàlisis que requereixin els processos de modernització o planificació que s'impulsin des de la Secretaria d'Estat de Funció Pública”. (Article 13.7 del Reial decret 769/2017, de 28 de juliol, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i es modifica el Reial decret 424/2016, d'11 de novembre, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials).

El Reial decret 863/2018, de 13 de juliol, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, en el seu article 6 punt 5, recull la regulació del funcionament d'aquest Institut per a l'Avaluació de Polítiques Públiques que té entre els seus objectius:

 • L'avaluació de les polítiques públiques i dels plans i programes l'avaluació dels quals se li encomani, en coordinació amb els departaments ministerials.
 • El foment de la cultura d'avaluació de les polítiques públiques.
 • La formulació i difusió de metodologies d'avaluació. El foment de la formació dels empleats públics en aquesta matèria, en coordinació amb l'organisme autònom Institut Nacional d'Administració Pública,
 • El suport instrumental necessari per realitzar les anàlisis que requereixin els processos de modernització o planificació que s'impulsin des de la Secretaria d'Estat de Funció Pública.

Reial decret 769/2017, de 28 de juliol, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i es modifica el Reial decret 424/2016, d'11 de novembre, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.

Reial decret 863/2018, de 13 de juliol, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública.

Què altres activitats relacionades amb l'avaluació de polítiques públiques realitza el *IEPP?

 • La formació en matèria d'avaluació de polítiques públiques.
 • L'elaboració de documents tècnics i metodologies sobre avaluació de polítiques públiques.
 • Participa en diversos organismes, organitzacions i fòrums relacionats amb l'avaluació de polítiques públiques.